Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Šarišské Sokolovce Hľadať
 
 

Ako vybaviť

Vybavovanie žiadosti, sťažnosti, podnetu:

 • Žiadosť, sťažnosť, návrh, podnet ale iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa samostatný spis.
 • Obec je oprávnená vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh alebo podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie do 15 dní od doručenia výzvy doplnila alebo poskytla súčinnosť pri vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, obce môže vec odložiť.
 • Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, obce vybaví vec v lehote podľa naliehavosti alebo závislosti od jej náročnosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočnosti, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.
 • V obzvlášť zložitých prípadoch alebo ak vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb, alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predĺžiť lehotu na vybavenie vecí, najviac však o 30 dní.
 • O výsledku vybavenia veci, obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo podnet podala.
 • Vybavený spis sa archivuje na obecnom úrade v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a registratúrnym poriadkom obecného úradu.
 • SŤAŽNOSTI sa vybavujú podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Sťažnosť je možné podať písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, orgán ktorý sťažnosť prijíma vyhotoví záznam, ktorý sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis.
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti sú ako pri žiadostiach.
 • Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Žiadosť, sťažnosť, podnet môžete podať:

 • písomne (poštou) na adresu:

Obecný úrad Šarišské Sokolovce

Šarišské Sokolovce 17

08266,

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle: Obecného úradu, Šarišské Sokolovce 17,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Šarišských Sokolovciach, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.

 

TLAČIVÁ


 
 • Návrh ZUNP pre JPÚ Šarišské Sokolovce časť Havaška Zverejnenie návrhu ZUNP

  8.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania - prístupová komunikácia v lo

  12.9.2019 viac
 • Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Havaška

  Viac  informácií

  26.2.2019 viac
 • Návrh rozpočtu 2016 -2021

  26.2.2019 viac
 • Zasadnutie zo dňa 11.9.2019

  mestské zastupiteľstvo viac

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
576

 
 
 
131

 

Integrované obslužné miesto občana

ÚvodÚvodná stránka