Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné ustanovenia

   Orgánmi obce Šarišské Sokolovce sú: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Sokolovce a starosta obce Šarišské Sokolovce. Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Sokolovce zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva, Dobrovoľný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo Šarišské Sokolovce

   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Šarišské Sokolovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šarišské Sokolovce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Sokolovce má 5 poslancov.

Starosta obce: Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

   Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Zástupca starostu: Marián Karabinoš

   Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Galeštoková

   Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva

   Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Sokolovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Sokolovce dňa 29. 12. 2010 tieto stále komisie:

  • Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít,
  • Komisia na ochranu verejného majetku a životného prostredia,
  • Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností,
  • Komisia pre mládež, šport a kultúru.

   Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Obecný úrad: Obecný úrad šarišské Sokolovce

   Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Dobrovoľný hasičský zbor

   Obecné zastupiteľstvo obec Šarišské Sokolovce zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor (spoločne zriadený hasičský zbor, protipožiarna hliadka). Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie, a činnosť dobrovoľného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Dobrovoľného hasičského zboru v Šarišské Sokolovce, s ohľadom na ust. § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.


 

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

FINANČNÁ SPRÁVA

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
571

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka