Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Občan - ako vybaviť

Vybavovanie žiadosti, sťažnosti, podnetu:

 • Žiadosť, sťažnosť, návrh, podnet ale iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa samostatný spis.
 • Obec je oprávnená vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh alebo podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie do 15 dní od doručenia výzvy doplnila alebo poskytla súčinnosť pri vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, obce môže vec odložiť.
 • Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, obce vybaví vec v lehote podľa naliehavosti alebo závislosti od jej náročnosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočnosti, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.
 • V obzvlášť zložitých prípadoch alebo ak vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb, alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predĺžiť lehotu na vybavenie vecí, najviac však o 30 dní.
 • O výsledku vybavenia veci, obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo podnet podala.
 • Vybavený spis sa archivuje na obecnom úrade v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a registratúrnym poriadkom obecného úradu.
 • SŤAŽNOSTI sa vybavujú podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Sťažnosť je možné podať písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, orgán ktorý sťažnosť prijíma vyhotoví záznam, ktorý sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis.
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti sú ako pri žiadostiach.
 • Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Žiadosť, sťažnosť, podnet môžete podať:

 • písomne (poštou) na adresu:

Obecný úrad Šarišské Sokolovce

Šarišské Sokolovce 17

08266,

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle: Obecného úradu, Šarišské Sokolovce 17,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Šarišských Sokolovciach, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.

 

TLAČIVÁ


 
Žiadosť o informáciu v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.
 ziadost.rtf (15.6 kB) ziadost.rtf (15.6 kB)

 
Splnomocnenie
 splnomocnenie.pdf (39.3 kB) splnomocnenie.pdf (39.3 kB)

 

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

FINANČNÁ SPRÁVA

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
571

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka